شهر مطلب - داستان ضرب المثل ها

آستين نو ، بخور پلو 

 

آستين نو ، بخور پلو


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

کفگیر به ته دیگ خورده 

 

کفگیر به ته دیگ خورده


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

قسم روباه را باور کنیم با دم خروس را 

 

قسم روباه را باور کنیم با دم خروس را


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

علـاج واقعه قبل از وقوع باید کرد 

 

علـاج واقعه قبل از وقوع باید کرد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

کله اش بوی قورمه سبزی می دهد 

 

کله اش بوی قورمه سبزی می دهد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

از این ستون به آن ستون فرج است 

 

از این ستون به آن ستون فرج است


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

از میان این همه پیغمبر تو هم جرجیس را پیدا کرده ای 

 

از میان این همه پیغمبر تو هم جرجیس را پیدا کرده ای


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

حکایت ما هم شده ، حکایت روباه و مرغ های قاضی 

 

حکایت ما هم شده ، حکایت روباه و مرغ های قاضی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

از آب گل آلود ماهی می گیرد 

 

از آب گل آلود ماهی می گیرد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

آش نخورده و دهان سوخته 

 

آش نخورده و دهان سوخته


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

پایش را اندازه ی گلیمش دراز کرده  

 

پایش را اندازه ی گلیمش دراز کرده 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

سبیلش را چرب کرد 

 

 حکایت سبیلش را چرب کرد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشد 

 

آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

تنبل خانه شاه عباسی 

 

تنبل خانه شاه عباسی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

جمله زیر آب زنی یعنی چه؟ 

 

 جمله زیر آب زنی یعنی چه؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

از کیسه خلیفه می‌بخشی 

 

از کیسه خلیفه می‌بخشی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

حرف مفت زدن ممنوع 

 

حرف مفت زدن ممنوع 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

فواره چون بلند شد سرنگون شود 

 

فواره چون بلند شد سرنگون شود


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری 

 

از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

یک خشت هم بگذار در دیگ  

 
یک خشت هم بگذار در دیگ


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

دنبال نخود سیاه فرستادن  

 

دنبال نخود سیاه فرستادن


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

کاسه ای زیر نیم کاسه است 

 

کاسه ای زیر نیم کاسه است


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

سرش را مثل کبک زیر برف می کند 

 

سرش را مثل کبک زیر برف می کند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

قوز بالـا قوز شد 

 

داستان قوز بالـا قوز 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

خر ما از کُره گی دم نداشت 

 

خر ما از کُره گی دم نداشت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

حکایت شتـر دیـدی نـدیـدی 

 

حکایت شتـر دیـدی نـدیـدی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

چرا می گوییم صد و بیست سال زنده باشید 

 

چرا می گوییم صد و بیست سال زنده باشید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

مرغش یک پا دارد 

   

مرغش یک پـا دارد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

حکایت آفتابی شدن  

 

حکایت آفتابی شدن 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

کی دسته گل به آب داده 

  

کی دسته گل به آب داده


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

ماست هایشان را کیسه کردند 

 

ماست هایشان را کیسه کردند 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |

شاهنامه آخرش خوش است 

 

شاهنامه آخرش خوش است


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان ضرب المثل ها |